لوگو شقایق جبارنیا

فرم استخدام

دو نفر از زبستگان درجه اول خود را به عنوان معرف بنویسید

سوابق کاری:

میزان آشنایی با آفیس؟